test all effect


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน


                          9.1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน


9.2 การบริหารงาน


                             การปฏิบัติงาน


                     แผนการดำเนินงาน


                     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


              ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


                          การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต